Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko kasjera w wymiarze pół etatu

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego

ul. Polarna 1, 59-220 Legnica

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 

 kasjera w wymiarze pół etatu

 

1.    Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)     wykształcenie:

·        średnie i  posiada co najmniej 2-letni staż pracy,

b)     ma obywatelstwo polskie,

c)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych,

d)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwa skarbowe,

e)       nieposzlakowana opinia.

2.    Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

b)        mile widziane wykształcenie ekonomiczne i doświadczenie na stanowisku pracy kasjera,

c)        umiejętność obsługi komputera,

d)        umiejętność obsługi kasy fiskalnej,

e)        dobra organizacja pracy,

f)         dyspozycyjność.

3.    Czas pracy:

a)      20 godzin tygodniowo – zgodnie z grafikiem

b)      zmianowość: dwie zmiany

c)      praca od poniedziałku do piątku od 1400 - 2200 w soboty i niedziele od 1100 – 2100.                  

4.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)     obsługa kasy fiskalnej

b)     przyjmowaniu wpłat potwierdzonych odpowiednimi dokumentami

c)      terminowe rozliczanie się z  gotówki zgodnie z obowiązującą procedurą

d)      prowadzenie i sporządzanie dokumentacji kasowej

e)      dokładne, terminowe, sumienne, bezstronne i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie powierzonych obowiązków i innych poleceń przełożonego

5.    Wymagane dokumenty:

a)        list motywacyjny,

b)        pełny życiorys – CV,

c)        kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

d)        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e)        kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata,

f)         kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata,

g)        kserokopię dowodu osobistego

h)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

i)          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

j)         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku

k)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ).

Inne złożone dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie                     Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Polarna 1, 59-220 Legnica lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: kasjer             1/2 etatu ” w terminie do dnia  25.04.2010 r do godziny 1500.

 

Metadane

Data wytworzenia : 15.04.2010
Data publikacji : 15.04.2010
Data modyfikacji : 15.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Dzkoły Podstawowej Nr 7
Osoba udostępniająca informację:
Sguzik
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL