Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy zaprasza do składania ofert na wyłonienie jednostki do usuwania pojazdów z dróg oraz ich parkowania na parkingach strzeżonych.

IK.7235.6.2011.IX

Legnica, dnia 06.02.2011r.
IK.7235. 6 .2011
 
Prezydent Miast Legnicy
działając na podstawie § 1 pkt 1 lit. b) Załącznika nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy stosownie do art. 130a ust. 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami)
 
zaprasza do składania ofert
na wyłonienie jednostki do usuwania pojazdów z dróg oraz ich parkowania na parkingach strzeżonych.
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, pok. 208, 59-220 Legnica lub przesłać pocztą na adres jw. Termin składania ofert upływa z dniem 16.02.2011r. o godz. 15 00. Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 
1. Warunki uczestnictwa.
1.1 Oferty mogą składać jednostki świadczące usługi holowniczo-transportowe dysponujące strzeżonym parkingiem znajdującym się na terenie Legnicy ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usuwania i przemieszczania pojazdów z dróg i ich przechowywania.
1.2 Wymaga się aby wyposażenie pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów było zgodne z § 38 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., nr 32, poz. 262).
1.3. Minimalna liczba pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
a) do  3,5 t         - 1 szt.
b) powyżej3,5 t – 1 szt.
1.4. Maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia - 30 minut.
1.5. Jednostka będzie realizowała każde zlecenie usunięcia pojazdu z dogi lub umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym.
1.6. Określenie ceny za proponowane usługi.
1.7. W trakcie postępowania Komisja może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty oraz zapoznać się na miejscu u oferenta ze sprzętem przeznaczonym do usuwania pojazdów oraz terenem przeznaczonym na parking strzeżony.
 
2. Oferta winna zawierać:
2.1. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
2.2. Kopię zaświadczenia o na daniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
2.3. Kopię zaświadczenia o na daniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
2.4. Kopię dowodów rejestracyjnych pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów.
2.5 Kopię dokumentów potwierdzających tytuł prawny do dysponowania strzeżonym parkingiem z podaniem ilości miejsc parkingowych.
2.6 Kopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usuwania i przemieszczania pojazdów z dróg i ich przechowywania.
2.7 Zobowiązanie się do dochodzenia we własnym zakresie na drodze cywilno-prawnej, roszczeń od właściciela pojazdu.
2.8. Zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi i umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym.
2.9. Opinię Komendanta Miejskiego Policji w zakresie dotychczasowej współpracy jednostki z Policją.
2.10 Proponowaną cenę usługi za usunięcie pojazdu z drogi oraz za 1 dobę parkowania pojazdów:
 
lp
pojazd
cena za usunięcie pojazdu z drogi
(zryczałtowana opłata za dojazd, załadunek, rozładunek i holowanie)
 w zł brutto
cena za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi
(zryczałtowana opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania)
w zł brutto
1
rower lub motorower
 
 
2.
motocykl
 
 
3.
pojazd wolnobieżny
 
 
4.
samochód osobowy
 
 
5.
przyczepa lekka
 
 
6.
przyczepa
 
 
7.
naczepa
 
 
8.
samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
 
 
9.
samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,0 t
 
 
10.
samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16,0 t
 
 
11.
samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16,0 t
 
 
12.
autobus
 
 
13.
ciągnik samochodowy
 
 
14.
ciągnik rolniczy
 
 
15.
inny pojazd
 
 
 
 
 
3.      Ocena i wybór ofert.
3.1.      Do wyboru ofert będą zakwalifikowane oferty spełniające warunki określone w pkt. 1. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie załączonych dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2 na zasadzie spełnia lub nie spełnia.
3.2.      Oferty zakwalifikowane zostaną ocenione na podstawie:
a)      liczby posiadanych pojazdów przeznaczonych do transportu – holowania
1 pojazd - …..1 pkt.
2 pojazdy - ….2 pkt.
3 i więcej - … 3 pkt
 
b)      masy całkowitej pojazdów jakie mogą być usuwane i transportowane posiadanymi pojazdami bez względu na ilość pojazdów w danej kategorii.
 
do 3,5 t                    –  1 pkt.
od 3,5 t do 7,0 t       – 2 pkt.
od 7,0t do 16,0t       - 3 pkt.
powyżej 16t             - 4 pkt.
 
c)      liczba miejsc przeznaczonych do przechowywania pojazdów
 
do 30 miejsc           – 1 pkt.
powyżej 30 miejsc   – 2 pkt.
 
d)      ceny zaproponowanej zgodnie z pkt. 2.10.
 
 każdy rodzaj pojazdu zostanie oceniony odrębnie. Punkty poszczególnych pojazdów zostaną zsumowane
 
(cena najniższej oferty/ cena oferty)*1 pkt
 
 
4.  Wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów z dróg oraz ich parkowania na parkingu strzeżonym, nastąpi poprzez wybór najkorzystniejszej oferty na czas określony do 20.08.2011r.
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data wytworzenia : 08.02.2011
Data publikacji : 08.02.2011
Data modyfikacji : 08.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Rybacka
Osoba udostępniająca informację:
Bczerwinska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL