Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. opłat w Referacie Opłat i Windykacji w Wydziale Gosp ...

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. opłat w Referacie Opłat i Windykacji w Wydziale Gospodarki NieruchomościamiPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. opłat w Referacie Opłat i Windykacji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
3/ posiadać co najmniej 3-letni staż pracy,
4/ posiadać znajomość przepisów ustaw: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego oraz o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
2/ komunikatywność,
3/ umiejętność pracy w zespole.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

Do zadań inspektora ds. opłat w Referacie Opłat i Windykacji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami należy:
1/ aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości komunalnych,
2/ prowadzenie i aktualizacja rejestru zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy,
3/ przekazywanie rejestru przypisów zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy Legnica do Wydziału Finansowego,
4/ analiza oraz podejmowanie kroków prawnych w sprawach objętych postępowaniami likwidacyjnymi i upadłościowymi, a także postępowaniami komorniczymi, w których występują wierzytelności gminy Legnica, z tytułu opłat za nieruchomości,
5/ ustalanie praw osób fizycznych do ulg w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntów,
6/ prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy Legnica oraz odraczaniem terminów płatności,
7/ przygotowywanie wypowiedzeń zmieniających wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
8/ przygotowywanie wykazu nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko inspektora ds. opłat w Referacie Opłat i Windykacji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami " do dnia 10 października 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy (na parterze) przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 21.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL