Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej -IV kwartał 2005 r. - junior sta ...

Konkurs ofert - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej -IV kwartał 2005 r. - junior starszy i młodsiPrezydent Legnicy
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i uchwały nr XXVIII/298/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego:
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w IV kwartale 2005 r. wraz
z udziałem w rozgrywkach i ich organizacją– junior starszy i młodsi.
Na ten cel przewidywana dotacja wynosi do 21.500 zł.
W roku 2004 dotacja na ten cel wyniosła 16.000 zł.

Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873) w związku z uchwałą nr XXVIII/298/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005.

Termin realizacji zadania:
Przewiduje się, że zadanie powinno być realizowane w 2005 roku.

Cel konkursu:
Wsparcie finansowe szkolenia w zakresie piłki siatkowej dla młodzieży w formie zajęć pozaszkolnych.

Z dotacji można sfinansować:
1. Wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania – wynagrodzenia trenerów i instruktorów, obsługi medycznej, technicznej, sędziowskiej, ochrony, tłumaczy...) .
2. Koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (przygotowanie i sprzątanie obiektów sportowych, montaż urządzeń sportowych, system identyfikacji zawodników, usługi sanitarne...)
3. Koszty oprawy widowiska (flagi, trofea, pokazy i występy artystyczne, nagrody rzeczowe dla uczestników...).
4. Zakup towarów i usług (np. uzupełnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, transport, wyżywienie, zakwaterowanie zawodników, sędziów i trenerów, wynajem obiektów...).
5. Usługi poligraficzne (np. druk plakatów, informatorów).
6. Koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania.
7. Koszty administracyjne zadania (nie mogą przekraczać 10% wnioskowanej / otrzymanej dotacji np. koszty finansowe obsługi konta bankowego, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych).
Z dotacji nie można sfinansować:
1. Zakupu gruntów bądź innych nieruchomości.
2. Zakupu środków trwałych, remontów/adaptacji pomieszczeń.
3. Kosztów wkładu rzeczowego (np. pracy wolontariuszy, koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, własnej lub użyczonej sali, boiska itp.)
Warunki składania ofert
1. Oferent zobowiązany jest do złożona oferty zgodnie z wymogami określonymi w
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193, poz. 1891).
2. Ofertę należy:
1. sporządzić w języku polskim;
2. sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony;
3. sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywania i in.);
4. złożyć w kopercie ze wskazaniem konkursu, którego dotyczy oraz z oznaczeniem numeru zadania lub jego nazwy;
5. złożyć również w formie elektronicznej, jednak jej przesłanie w terminie w takiej formie nie jest wiążące, jeśli oferta nie została złożona w formie pisemnej.
3. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
1. Oświadczenia o (w jednym egzemplarzu)
a. zobowiązaniu do wyodrębnienia konta bankowego na przekazanie środków finansowych na realizację zadania publicznego (rachunek bankowy odrębny dla każdego zadania)
b. niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta Legnica, organów podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
c. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego;
d. posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego;
e. zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, zgody dyrektora placówki oświatowej, sportowej, kulturalnej).
2. aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) za wyjątkiem:
 stowarzyszeń zarejestrowanych w Wydziale Oświaty i Sportu Uzrędu Miasta Legnicy,
 organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – które składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli.
3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694)– w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności. Obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. statut organizacji oraz każdą jego aktualizację – należy złożyć raz, nie później niż przed złożeniem oferty konkursowej. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nieobligatoryjnie:
 pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych projektów,
 inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

UWAGA:
Oferta, która nie będzie posiadała wszystkich elementów wyżej wymienionych zostanie odrzucona z powodów formalnych.

W przypadku wysyłki oferty wraz z dokumentami pocztą na kopercie należy umieścić napis: „KONKURS – SPORT PIŁKA SIATKOWA” oraz nazwę i adres oferenta.
O przyjęciu oferty decyduje data wpłynięcia przesyłki do Urzędu Miasta Legnica, a nie data stempla pocztowego. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia (na własnym, drugim egzemplarzu – kopii oferty).
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Oferenci, których oferty zostaną złożone nie później niż na trzy dni przed ostatecznym terminem składania ofert, będą informowani o możliwości uzupełnienia ewentualnych braków i naniesienia poprawek.

Kryteria przyznawania dotacji:
Dotacja przyznawana jest po rozpatrzeniu:
a) możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1. organizacja bierze udział w realizacji Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, w którym zawiera się Ogólnopolski System Sportu Młodzieżowego zgodnie z Ustawą o K.F. z dnia 18.01.1996 r. i rozporz. MENiS z 17 X 2001 roku.
2. uczestnicy szkolenia reprezentują wysoki poziom sportowy i swoimi działaniami promują miasto Legnica,
3. organizacja posiada wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,
4. dysponuje bazą w zakresie obiektów i sprzętu, odpowiadającą standardom szkolenia sportowego danej dyscypliny i wymogom widowiska sportowego,
istnieje możliwość kontynuacji szkolenia na etapie sportu wyczynowego w grupach seniorskich w Legnicy,
5. reprezentuje dyscyplinę sportową zawierającą się w gronie dyscyplin olimpijskich i posiadającą tradycje w mieście,
6. szkolenie ma charakter ciągły i odbywa się regularnie w ciągu całego roku szkolnego, również w czasie ferii i wakacji,
7. uczestnicy szkolenia i zawodów posiadają licencje wydawane przez polskie związki sportowe,
8. organizacja posiada własne środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica np. zajęcia SKS, godziny ponad wymiarowe w szkołach itp.,
9. korzysta z wolontariatu w myśl ustawy,
10. organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb.

Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 1-3 pkt.

Wybór oferty
Oceny ofert dokona komisja powołana przez Prezydenta Legnicy.
W konkursie zwycięży oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
W ciągu do 7 dni od daty upływu terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta.

Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta w formie Postanowienia.
Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznawanych na realizację tych zadań, zostanie opublikowany na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Realizując zlecane przez Gminę Legnica zadania publiczne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:
- pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta, wyznaczonego do kontroli merytorycznej i finansowej organizacji imprez odbywających się w ramach „zadania”
- informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego „zadania” z budżetu miasta Legnicy.
- promowania Miasta Legnica podczas imprez i zawodów poprzez umieszczanie logo na strojach, ogłoszeniach i plakatach.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2005 roku o godzinie 15.00.
Konkurs może się odbyć jeżeli stanie do niego tylko jeden oferent.
Oferty w zamkniętych kopertach z nazwą konkursu i nazwą organizacji należy składać w Urzędzie Miasta Legnicy, pokój 208, II piętro.
Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi.
Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.
Kwoty podane w ogłoszeniu mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela p.Zbigniew Rutka Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta, tel 076-721-22-30.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 193, poz. 1891).

Zawarcie umowy:
1. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji podpisuje umowę Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy plac Słowiański 7, pokój nr 16.
2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
- dwóch egzemplarzy harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione;
- jednego egzemplarza oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy;
- oświadczenia o wyodrębnieniu konta bankowego na przekazanie środków finansowych na realizację zadania, wraz z podaniem jego numeru;
Zasady przekazania dotacji
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.
2. Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach:
a. ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b. utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem. Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach - zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.

Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nieprzekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę.

Metadane

Data publikacji : 28.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL