Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

sudecka, armii krajowej

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Sudeckiej - Armii Krajowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomo ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Sudeckiej - Armii Krajowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomości Cena gruntuWadium Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste
Legnicaul. Sudeckiej-Armii KrajowejKW 40235 obręb Piekary Osiedledz. nr nr 1751/421209/23 9.486 m2 966.500,00 90.000,00 I opłata 25% oferowanej ceny gruntu- opłaty roczne 3% ceny gruntu

Działki niezabudowane, położone we wschodniej części miasta na terenie osiedla mieszkaniowego Piekary. Uzbrojenie w otaczających ulicach: Sudeckiej, Armii Krajowej
Termin wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku. Po 2004 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż jeden rok.
Nieruchomość wolna od obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości:
Urządzenia i obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym, obiekty usługowe z zielenią towarzyszącą jako funkcja uzupełniająca program sportowo-rekreacyjny
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ ksero dowodu wpłaty wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu (tj. do 13.07.2004 r.) na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Pisemne oferty z dopiskiem "Sudecka-Armii Krajowej" należy składać do dnia 13.07.2004 r. do godz.
9 00 w Urzędzie Miasta pokój 208 II p.
Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 16.07.2004 r. o godz. 9 00 w siedzibie organizatora.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.72-12-300, pokój 332 III p. oraz warunków przetargu 72-12-310. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste (Ustawa
o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz.543). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług stawką w wysokości 22% (Dz. U. nr 54 z 2004 r. poz.535). Koszty przygotowania dokumentacji do zbycia ponosi nabywca.
Data wywieszenia: 2004. 06. 21

Metadane

Data publikacji : 22.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL