Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

konkurs ofert na stanowisko referenta ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu na dro ...

konkurs ofert na stanowisko referenta ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu na drogach publicznych w Wydziale Infrastruktury KomunalnejPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko referenta ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją
ruchu na drogach publicznych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej
w Urzędzie Miasta Legnicy


Kandydaci przystępujący do konkursu na ww. stanowisko powinni:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe techniczne o specjalności drogowej,
3/ roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem drogami,
4/ pożądana znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego,
5/ pożądana bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe –
świadectwa kwalifikacji i świadectwa pracy,
4/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu,
5/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko referenta ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu na drogach publicznych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej" do dnia 26 września 2005 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Zakres zadań na stanowisku referenta ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu na drogach publicznych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej:
1/ nadzoruje realizację zadań w zakresie eksploatacji i remontów dróg i mostów realizowanych przez ZDM,
2/ nadzoruje utrzymanie dróg i mostów w granicach administracyjnych miasta,
3/ prowadzi nadzór nad organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach publicznych,
4/ nadzoruje realizację zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg.

Metadane

Data publikacji : 26.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL