Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury ...

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowychNa podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian.) oraz uchwały nr III/19/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.


Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.


I. Rodzaje zadań o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. festiwale promujące kulturę mniejszości narodowych i etnicznych
- do 25.000 zł
2. wydawnictwa związane z dokumentowaniem życia społeczno – gospodarczego i kulturalnego miasta
- do 20.000 zł
3. imprezy promujące społeczno – kulturalne tradycje miasta
- do 5.000 zł
4. festyny integrujące mieszkańców Legnicy
- do 3.000 zł
5. spotkania i wystawy prezentujące kulturę innych państw - do 4.000 zł
6. imprezy promujące dawne zwyczaje świąteczne
- do 3.000 zł
7. prezentacje dorobku organizacji skupiających miłośników różnych dziedzin kultury - do 3.000 zł


II. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Zadanie winno być zrealizowane w 2007 r., z tym, że szczegółowy termin jego realizacji określony zostanie w umowie.
IV 1. Oferty na realizację zadania należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Legnicy, pok. 208 do godz. 15.30 dnia 12 kwietnia 2007 r.

2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207 z 2005 r.).

3. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z KRS (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub innego rejestru,
- aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu oraz organy uprawnione do rejestracji,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

V. 1. W ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotację wraz z rodzajem zadania i wysokością wnioskowanej dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Wydziału Kultury i Nauki Urzędu Miasta Legnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.legnica.um.gov.pl .

2. Wyboru najlepszych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy.

3. Przy ocenie ofert komisja stosować będzie treść art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteria szczegółowe (zamieszczone na stronie www.legnica.um.gov.pl).

4. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Prezydent Miasta Legnicy. Dla decyzji tej nie stosuje się trybu odwołania. Decyzja zostanie opublikowana w miejscach wymienionych w pkt.V.1.


VI. Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań tego samego rodzaju: w 2006 r. – 77.994 zł.


Konkurs
na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr i tradycji narodowych.Szczegółowe kryteria oceny ofert:

1. Zawartość merytoryczna oferty:
a) nowatorstwo projektu,
b) powiązanie ze strategią rozwoju miasta,
c) przewidywany krąg odbiorców,
d) wpływ na promocję miasta.
2. Ekonomiczność:
a) wkład własny,
b) stosunek dotacji do wkładu własnego,
c) środki sponsorskie,
d) inne źródła finansowania.
3. Potencjał realizacyjny:
a) doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
b) posiadane zasoby kadrowe,
c) posiadane zasoby rzeczowe.

Poszczególne kryteria oceniane będą w skali 0-5 punktów.

Metadane

Data wytworzenia : 12.03.2007
Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 12.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL