Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą ...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym.OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Legnicy
o otwartym konkursie ofert

NA ZAPEWNIENIE POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
( Dz. U. Nr 64, poz. 593 )

1. Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie po nazwą
" Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym ".

2. Wysokość środków publicznych - dotacji przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 35.000,00 zł. ( trzydzieści pięć tysięcy złotych ).

3. Warunkiem rozpatrzenia oferty i przyznania dotacji jest :
* zamieszczenie w ofercie informacji ,o których mowa w art. 29 ust. w/w ustawy ,
* dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
* przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

4. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 1 lipca 2004 do dnia 31 grudnia 2004r.
Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym na terenie miasta Legnicy.
Oferty zapieczętowane należy złożyć w Urzędzie Miasta Legnicy ,pl. Słowiański 8, pokój nr 208, II Piętro w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

5. Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs :
* dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione, zadeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji zadania,
* dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
* uwzględnia zadeklarowany udział środków własnych,
* ocenia realizację zadań zleconych w okresie poprzednim,
* uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadań,
* uwzględnia zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,
* ocenia spełnianie przez podmiot uprawniony wymogów określonych w ustawie
i ogłoszeniu,
* uwzględnia ilość posiłków wydawanych dziennie,
* uwzględnia liczbę dni w tygodniu, w których będą wydawane posiłki,
* ocenia lokal, w którym będzie możliwa realizacja zadania.
6. W roku 2003 tego samego rodzaju zadanie było realizowane w postaci dofinansowania do przygotowania gorących posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, organizowanych przez Międzyparafialną Stołówkę Charytatywną w Legnicy - kwota dotacji wynosiła 60.000,00 zł.
w I kwartale 2004r. kwota dotacji na w/w zadanie wynosiła 25.000,00 zł.
7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Legnicy oraz podane do publicznej wiadomości na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania wniosków.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych , pokój nr 15, 20 tel. 72-12-250, ( - 254 ).


Legnica, maj 2004r.

Metadane

Data publikacji : 28.05.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL