Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2020, 15:14

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko referenta ds. księgowości w Referacie Księgowości Wydatków Wydziału ...

Konkurs ofert na stanowisko referenta ds. księgowości w Referacie Księgowości Wydatków Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta LegnicyPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko referenta ds. księgowości w Referacie Księgowości Wydatków Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta Legnicy


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać co najmniej średnie wykształcenie ekonomiczne,
3/ posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w rachunkowości budżetowej,
4/ posiadać bardzo dobrą praktyczną znajomość obsługi komputera i oprogramowania w zakresie MS Office.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć następujące dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
pracy,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Do zadań referenta ds. księgowości należy:
1/ obsługa finansowo-księgowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2/ obsługa finansowo-księgowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym,
3/ księgowanie wpłat w tytułu dochodów Skarbu Państwa,
4/ sporządzanie rejestrów sprzedaży do rozliczenia podatku VAT.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko referenta ds. księgowości w Wydziale Finansowym” do dnia 8 sierpnia 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy (na parterze) przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 21.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL