Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego

ul. Polarna 1, 59-220 Legnica

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 

głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1.    Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)     wykształcenie:

§         ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości,

§         średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej                        6 – letnia praktyka w księgowości,

§         jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów,

§         posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

b)     znajomość księgowości budżetowej,

c)      znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

d)     umiejętność obsługi komputera,

e)      ma obywatelstwo polskie,

f)       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

g)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa:

- przeciwko mieniu,

- przeciwko obrotowi gospodarczemu,

- przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

- przeciwko wiarygodności dokumentów, lub

- za przestępstwo karne skarbowe,

h)      nieposzlakowana opinia.

 

2.    Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)         znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

b)        znajomość przepisów podatkowych,

c)        znajomość przepisów płacowych,

d)        znajomość przepisów ZUS,

e)        znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

f)         znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych Vulcan, Sigma Optivum oraz  "Płatnik",

g)        doświadczenie zawodowe w placówkach oświatowych,

h)        zdolność szybkiego uczenia się,

i)          dobra organizacja pracy,

j)         dyspozycyjność,

k)        otwartość na podejmowanie nowych inicjatyw służących rozwojowi indywidualnemu             i zakładu pracy,

l)          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

3.    Czas pracy:

a)      40 godzin tygodniowo.                  

 

4.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)     prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi zasadami                          i przepisami gospodarki finansowej,

b)     realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)      sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki,

d)     dekretowanie dokumentów księgowych,

e)      nadzór nad sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowym przekazywaniem środków finansowych z tytułu podatków,

f)       nadzór nad sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz terminowym przekazywaniem środków finansowych z tytułu ubezpieczeń społecznych,

g)     prowadzenie ewidencji środków trwałych w placówce oraz naliczanie umorzeń wartości środków trwałych,

h)     nadzór nad dokonywaniem przelewów drogą elektroniczną,

i)       nadzór nad podległymi pracownikami,

j)       wykonywanie innych zadań wynikających z pełnionej funkcji na mocy przepisów dotyczących obowiązków głównych księgowych jednostek budżetowych oraz Ustawy            o rachunkowości lub zadań zleconych przez przełożonych dokładne, terminowo, sumienne, bezstronne i zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

5.    Wymagane dokumenty:

a)        list motywacyjny,

b)        pełny życiorys – CV,

c)        kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

d)        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e)        kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata,

f)         kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata,

g)        kserokopię dowodu osobistego

h)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

i)          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

j)         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku

k)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ).

 

Inne złożone dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie                     Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Polarna 1, 59-220 Legnica lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: głównego księgowego w pełnym wymiarze ” w terminie do dnia 30.11.2010 r. do godziny 1500.

 

Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data faktycznego wpływu do placówki/.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej                            w Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy oraz opublikowana w BIP.

Metadane

Data wytworzenia : 17.11.2010
Data publikacji : 17.11.2010
Data modyfikacji : 17.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Tokarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Sguzik
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL