Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/2621,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-Le.html
2020-08-13, 04:39

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Legnickiego Centr ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 2Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
1. wykształcenie wyższe,
2. udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury,
3. znajomość funkcjonowania instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem domów, ośrodków lub centrów kultury oraz zasad ich finansowania,
4. kwalifikacje i doświadczenie menedżerskie,
5. udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji projektów kulturalnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
6. biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego,
7. dobry stan zdrowia.
Oferta kandydata o przystąpieniu do konkursu powinna zawierać:
1. list motywacyjny wraz z przedstawieniem własnego projektu funkcjonowania i rozwoju Legnickiego Centrum Kultury / ujęcie problemowe , objętość ok. 3 stron /,
2. pełny życiorys zawodowy,
3. odpisy dyplomów oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, znajomość języków obcych,
4. referencje o dotychczasowej pracy zawodowej,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114/,
8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy” w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie na adres Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane

Data publikacji : 12.08.2005
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin