Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Legnickiego Centr ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 2Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
1. wykształcenie wyższe,
2. udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury,
3. znajomość funkcjonowania instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem domów, ośrodków lub centrów kultury oraz zasad ich finansowania,
4. kwalifikacje i doświadczenie menedżerskie,
5. udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji projektów kulturalnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
6. biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego,
7. dobry stan zdrowia.
Oferta kandydata o przystąpieniu do konkursu powinna zawierać:
1. list motywacyjny wraz z przedstawieniem własnego projektu funkcjonowania i rozwoju Legnickiego Centrum Kultury / ujęcie problemowe , objętość ok. 3 stron /,
2. pełny życiorys zawodowy,
3. odpisy dyplomów oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, znajomość języków obcych,
4. referencje o dotychczasowej pracy zawodowej,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114/,
8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy” w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie na adres Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane

Data publikacji : 12.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL