Ostatnia aktualizacja strony: 26.11.2020, 14:07

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu p ...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Legnicy
o otwartym konkursie ofert

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 )

1. Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

- wdrażanie programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych; kwota 6.000 zł
- dofinansowywanie różnorodnych form profilaktyki uzależnień podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; kwota 21.000 zł
- organizacja festynów, pikników, rajdów, wycieczek i innych imprez promujących trzeźwy styl życia; kwota 5.000 zł
- zapewnienie opieki terapeutycznej oraz prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin; kwota 3.000 zł
- prowadzenie działań profilaktycznych poprzez wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych. kwota 20.000 zł

2. Wysokość środków publicznych - dotacji przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi :
55.000,00 zł.
3. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz do osób prawnych i jednostek kościelnych o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r.
5. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie zadań na rzecz mieszkańców Legnicy.
6. Oferty zapieczętowane należy złożyć w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój nr 208, II piętro w terminie 30 od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Kryteria stosowane przez organ administracji publicznej przy dokonywaniu wyboru oferty:
- Możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
- Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
- Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z innych źródeł.
- Zgodność przedmiotu realizacji zadania z kierunkami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. W roku 2003 tego samego rodzaju zadanie było realizowane w postaci dotacji udzielanej na podstawie Uchwały Nr XIV/121/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 1999r. z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji
Wysokość dotacji w 2003r. - 23.254,00 zł.
9. Zlecenia realizacji zadania nastąpi w formie powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
10. W ciągu 7 dni od daty upływu składania ofert wykaz wybranych oferentów, zleconych zadań na które przyznano dotację i kwot przyznanych na r0ealizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych , pokój nr 20, tel. 72 - 12 - 252.
Legnica, maj 2004r.

Metadane

Data publikacji : 28.05.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL