Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Rzeczypospolitej

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr ks ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Łączna powierzchnia nieruchomości Cena gruntu Przeznaczenie nieruchomości
LegnicaAl. Rzeczypospolitej KW Nr 47855KW Nr 43718 obręb Bielanydz.nr 399/13dz.nr 1422/22 4.356 m2 355.000,00 zł(netto) pod zab.budynkiem na cele adm.-biurowe lub usługi nieuciążliwe
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste. Nieruchomość jest wolna od obciążeń ograniczeń praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 2.528,25 zł (brutto) ponosi nabywca. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu :I opłata 25%, opłaty roczne 3% ceny gruntu. Do I opłaty i opłat rocznych za grunt zostanie doliczony 22 % podatek VAT.Termin wnoszenia opłat rocznych do 31 marca każdego roku. Po 2005 roku cena gruntu może być aktualizowana, wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż jeden rok. Rozp. budowy: 2 lata od zaw.umowy notarialnej, zak. 5 lat od podpisania umowy.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603) upłynął z dniem 14 kwietnia 2005 r. Opis nieruchomości: Planowana nowa zabudowa będzie wymagała doprowadzenia wszystkich wymaganych mediów z istniejącej infrastruktury w Al.Rzeczypospolitej, według warunków przyłączenia uzyskanych od poszczegółnych dostawców mediów. Jest to teren o dużym zadrzewieniu zielenią wysoką. W przypadku konieczności usunięcia drzew kolidujących z zabudową możliwe po uzyskaniu zgody Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Na terenie nieruchomości znajduja się resztki placu, pozostałości ruin po zabudowaniach oraz podziemne zbiorniki paliwowe po JAR. Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ kopię dowodu wniesienia wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości 35.000,00 zł nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu (tj. do 6.06.2005 r.) na konto: PEKAO S.A. O/Legnica 20124014731111000025212109. Oferty z dopiskiem dot. "Al.Rzeczypospolitej dz. nr 399/13,1422/22" należy składać w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 6.06.2005 r. do godz. 9 00. Część jawna przetargu odbędzie się 9.06.2005 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tut.użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ( Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603). Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-300 oraz warunków przetargu tel. 72-12-310. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 29.04.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL