Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym koofert na realizację zadań w zakresie upowszec ...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym koofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportuOGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Legnicy
o otwartym konkursie ofert
na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i Uchwały Nr XXVIII/298/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadania:

I. Zadania główne:
1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
- wspieranie działalności organizacji w sferze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
- organizację imprez sportowych, szczególnie o znaczeniu ponadregionalnym, posiadających walory edukacyjne i integracyjne,
2.Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

II. Zadania szczegółowe:
Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz analizy potrzeb i możliwości współpracy, określa się następujące zadania szczegółowe:

Zadanie 1. Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych (SI) wraz z organizacją rozgrywek, turniejów w tych dyscyplinach sportu - preferencje otrzymują uczestnicy Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego
Kwota dofinansowania do 120.000,- zł ,

Zadanie 2. Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych (ZGS) wraz z organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego oraz kluby sportowe reprezentujące piłkę ręczną, piłkę siatkową i piłkę nożną, które to dyscypliny uznane zostały w Legnicy za priorytetowe
Kwota dofinansowania do 170.000,- zł ,

Zadanie 3. Organizacja cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym -(turnieje, mityngi itp.) –
Kwota dofinansowania do 95.000,- zł ,

Zadanie 4. Prowadzenie rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada, ) –
Kwota dofinansowania do 28.000,- zł ,

Zadanie 5. Organizacja i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w organizacjach i dyscyplinach sportowych nie ujętych w dotychczasowych zadaniach a posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla Miasta Legnicy –
Kwota dofinansowania do 60.000,- zł ,

1. Na realizację zadań zawartych w punktach 1-5 przeznacza się kwotę 473.000 zł.
2. W roku 2004 na realizację w/w zadań przeznaczono kwotę 477.000,- zł.
3. Termin realizacji zadania ustalony jest na rok 2005.
4. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji, brane będą przede wszystkim pod uwagę następujące kryteria:
4.1. organizacja bierze udział w realizacji Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, w którym zawiera się Ogólnopolski System Sportu Młodzieżowego zgodnie z Ustawą o K.F. z dnia 18.01.1996 r. i rozporz. MENiS z 17 X 2001 roku.
4.2. uczestnicy szkolenia reprezentują wysoki poziom sportowy i swoimi działaniami promują Miasto Legnicę,
4.3. organizacja zapewnia wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,
4.4. organizacja dysponuje bazą w zakresie obiektów i sprzętu, odpowiadającą standardom szkolenia sportowego danej dyscypliny i wymogom widowiska sportowego,
4.5. istnieje możliwość kontynuacji szkolenia na etapie sportu wyczynowego w grupach seniorskich w Legnicy,
4.6. reprezentuje dyscyplinę sportową zawierającą się w gronie dyscyplin olimpijskich i posiadającą tradycje w mieście,
4.7. szkolenie ma charakter ciągły i odbywa się regularnie w ciągu całego roku szkolnego, również w czasie ferii i wakacji,
4.8. uczestnicy szkolenia i zawodów posiadają licencje wydawane przez polskie związki sportowe,
4.9. organizacja posiada własne środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica np. zajęcia SKS, godziny ponad wymiarowe w szkołach itp.,
4.10. organizacja korzysta z wolontariatu w myśl Ustawy,
4.11. organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb,
4.12. organizacja spełnia wymogi formalne konkursu, zawarte we wniosku,

Zadanie 6. Koordynacja i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży (organizacja rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej itp.- dział 630, rozdz.63003 budżetu)
Kwota dofinansowania do 25. 000,- zł
W roku 2004 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 35.000,- zł
Termin realizacji zadania ustalony jest na rok 2005.

Zadanie 7. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji (dział 854, rozdz.85412 budżetu)
Kwota dofinansowania do 110. 000,- zł
W roku 2004 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 110.000,- zł.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji, na zadania 6 i 7 brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) cena skierowania,
2) ilość miejsc (potencjalna liczba dzieci i młodzieży mogącej skorzystać z oferty),
3) cena osobodnia,
4) stawka żywieniowa (w tym wsad do „kotła”),
5) poziom merytoryczny kadry opiekunów, wychowawców,
6) doświadczenie w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin wymagających wsparcia finansowego i profilaktycznego,
7) współpraca z organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną dla najuboższych rodzin,
8) proponowany program zajęć,
9) lokalizacja ośrodka,
10) dotychczasowa współpraca z Miastem.
11) doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym.

Dotacja w otwartym konkursie ofert przyznawana jest po rozpatrzeniu:
a) możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.

III. Oferty w zapieczętowanych kopertach złożyć należy w Urzędzie Miasta Legnica,
pokój 208, II piętro w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

1. Na kopercie należy podać numer zadania, do którego składana jest oferta oraz nazwę klubu.
2. W ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta oraz BIP-ie.
3. Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, oraz o wysokości dotacji podejmuje komisja , którą powołuje Prezydenta Miasta.

IV. Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznawanych na realizację tych zadań, zostanie opublikowany na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w BIP-ie.
V. Realizując zlecane przez Gminę Legnica zadania publiczne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:
1. pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta, wyznaczonego do kontroli merytorycznej i finansowej o organizacji imprez odbywających się w ramach „zadania”
2. informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego „zadania” z budżetu Miasta Legnicy.
3. promowania Miasta Legnicy podczas imprez i zawodów poprzez umieszczanie logo na strojach, ogłoszeniach i plakatach.

Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
Wyniki pracy komisji przedkłada się do akceptacji Prezydentowi Miasta Legnicy.
Wydział Oświaty , Kultury i Sportu jest wydziałem wyznaczonym do sprawowania nadzoru nad zadaniami objętymi konkursem.
Wskazania do zasad pracy komisji konkursowej:

1. Im więcej spełnionych kryteriów tym korzystniejsza pozycja w rankingu otwartego konkursu ofert.
2. Konkurs może się odbyć jeśli stanie do niego co najmniej jeden oferent.
3. Zadanie może być powierzone przez komisję kilku podmiotom jednocześnie, przydzielając dotację według proporcji wartości oceny wniosku konkursowego.
4. Komisja może wypracować szczegółowe zasady oceny określonych ofert konkursowych i dokonuje rozdziału środków.
5. Komisja kieruje się opisanymi kryteriami, a także zbieżnością i hierarchią potrzeb oraz zadań Miasta, wymiernej korzyści dla społeczności lokalnej, perspektyw kontynuacji przedsięwzięcia i dotychczasowej współpracy podmiotu z Miastem.
6. Kwoty podane w ogłoszeniu mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.


Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 193, poz. 1891).

Metadane

Data publikacji : 24.01.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL