Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątkowych

OGŁOSZENIE

 

Gmina Legnica, Urząd Miasta Legnica oferuje do sprzedaży podmiotom uprawnionym, zużyte składniki majątku ruchomego, przeznaczone do likwidacji w drodze sprzedaży na surowce wtórne.  Wykaz składników przeznaczonych do likwidacji zawierają załączniki 1 i 2.

Zainteresowani zakupem przedmiotów wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 na surowce wtórne proszeni są o złożenie ofert do dnia 16.07.2019r. w budynku Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, pokój 208.

 

Kryteria wyboru oferty:

 • cena 100%,
 • przedmioty zostaną sprzedane oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę zakupu,
 • w sytuacji dwóch jednakowych ofert Gmina Legnica, Urząd Miasta Legnica wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

Istotne postanowienia:

 • Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zakupem przedmiotów wymienionych w załącznikach nr 1 i 2, w tym kosztów ich odbioru,
 • zakupione przedmioty na surowce wtórne nie podlegają reklamacji,
 • odbiór zakupionych przedmiotów wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy przedmiotów) odbywa się siłami i środkami własnymi Kupującego,
 • odbiór zakupionych przedmiotów wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 nastąpi z lokalizacji Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica,
 • w przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie 14 dni od daty zakupu, Gmina Legnica, Urząd Miasta Legnica ma prawo odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.

Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:

 • dokładną nazwę i adres oferenta,
 • proponowaną cenę brutto za całość zamówienia,
 • wypis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli ofertę składa spółka cywilna zaświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, a ponadto należy przedłożyć umowę spółki),
 • kopie aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (w tym niebezpiecznymi) zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (DZ. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Salamandra
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL