Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Urzędu Miasta Legnica

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 stycznia 2018r.  w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Gminy Legnica, Urząd Miasta Legnica informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, dzierżawy lub darowizny, których specyfikację zawiera załącznik do ogłoszenia.

 1. Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej Legnicy, zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
 1. nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 2. informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 3. wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, nazwę składnika), o który występuje jednostka,
 4. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym,
 5. telefon kontaktowy,
 6. dane osoby uprawnionej do podpisania wniosku.
 1. Inne jednostki organizacyjne nie wymienione w ust.1  lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego, mogą składać pisemne oferty zawierające:
 1. dane oferenta w przypadku osób fizycznych (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,
 2. wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, nazwę składnika),
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
 5. telefon kontaktowy,
 6. dane osoby uprawnionej do podpisania wniosku.
 1. Inne instytucje kultury nie wymienione w ust. 1 oraz fundacje i organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną  zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego (z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych), mogą składać pisemne wnioski zawierające:
 1. nazwę, siedzibę, adres jednostki,
 2. statut,
 3. informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 4. wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, nazwę składnika) o który występuje jednostka,
 5. uzasadnienie potrzeb i wskazanie sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 6. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
 7. telefon kontaktowy,
 8. dane osoby uprawnionej do podpisywania wniosku.

 

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy kierować do Prezydenta Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica. Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, pokój 208, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legnicy) do dnia  5 lipca 2019r.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta Legnicy odbywa się poprzez:

 1. nieodpłatne przekazanie jednostkom podległym Radzie Miejskiej Legnicy,
 2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1,
 3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2.

Składniki majątku można oglądać w Urzędzie Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica w godzinach od 10.00 do 13.00 w terminie od  03 lipca 2019r.  do 04 lipca 2019r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków są: Anna Salamandra i  Łukasz Woźniak  ( tel. 76 72 12 146)

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki organizacyjne Gminy Legnica, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku decyduje kolejność wpłynięcia wniosków do Urzędu Miasta Legnicy oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

 W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje taką samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Urząd przeprowadzi dodatkowe negocjacje.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Metadane

Data publikacji : 01.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Salamandra
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL