Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

w następujących sferach zadań publicznych Pomocy społecznej Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Prezydent Miasta Legnicy

na podstawie uchwały Nr XXXIX/409/17 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” oraz
w oparciu o procedurę zawartą w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących sferach zadań publicznych:

1.

Pomocy społecznej

- kwota 709 942 zł

2.

Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

- kwota 1 215 000 zł

3.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- kwota 342 500 zł

4.

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

- kwota 20 000 zł

W roku 2017 na realizację wymienionych zadań przyznano środki w wysokości:

1.

Pomocy społecznej

- kwota 730 318 zł

2.

Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

- kwota 1 181 000 zł

3.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- kwota 342 500 zł

4.

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

- kwota 20 000 zł

Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) oraz zostać przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

Okres realizacji zadań ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy.

Komisja Konkursowa dokonuje wyboru oferenta, biorąc po uwagę:
 • ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,

 • przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent zrealizuje zadanie,

 • zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 • dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych projektów finansowanych ze środków publicznych.

Prezydent Miasta Legnicy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Prezydent Miasta Legnicy zastrzega sobie prawo przyznania dotacji o mniejszej wartości od wnioskowanej przez oferenta, co może mieć wpływ na zakres rzeczowo-osobowy zadania.

Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów pozostają bez rozpatrzenia.

Komisja rozpatruje zgłoszone oferty na posiedzeniu niejawnym. Wyniki konkursu ofert zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Legnicy oraz podane do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, formularz oferty, wzór umowy i sprawozdania można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy w pokoju nr 11 lub 15, telefon 76/72-12-250, 252 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia,
w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, w pokoju nr 11 lub 15 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, we wtorki w godzinach 800 – 1600 w zamkniętej kopercie z napisem konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą (podać nazwę i numer zadania ujętego
w szczegółowych warunkach konkursu).

Ostateczny termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 roku o godz 1530 .

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legnicy. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Legnica, 4 grudnia 2017 roku

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL