Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/14573,Konsultacje-z-operatorami-telekomunikacyjnymi-dzialajacymi-na-terenie-miasta-Leg.html
2021-03-02, 05:43

Konsultacje z operatorami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie miasta Legnica

w zakresie prowadzonej przez Gminę Legnica działalności telekomunikacyjnej i świadczeni a usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub za opłatę niższą niż cena rynkowa.

 

 

Legnica dnia 21.08.2015

OK.RI.2635.14.2015.XV

 

 

Dotyczy: Konsultacji z operatorami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie miasta Legnica w zakresie prowadzonej przez Gminę Legnica działalności telekomunikacyjnej i świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub za opłatę niższą niż cena rynkowa.
 
W związku z rozpoczęciem postępowania o uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Dz. U. Nr 106, poz.675 z późn.zm.) Prezydent Miasta Legnicy zaprasza wszystkich operatorów telekomunikacyjnych, działających na terenie miasta Legnica, do udziału w konsultacjach na temat zasad świadczenia usługi dostępu do Internetu dla jednostek podległych Gminy oraz mieszkańców i turystów.
Przedmiotem przygotowywanego wniosku do UKE jest prośba o wyrażenie zgody na udostępnianie jednostkom podległym Gminy, usług związanych z wymianą danych i bezpłatnym dostępem do sieci Internet. Projekt ma objąć łącznie 50 lokalizacji w obrębie całego miasta i bazować głównie na własnej infrastrukturze teletechnicznej. Szczegółowa lista instytucji objętych wnioskiem wraz z planowanym zakresem świadczonych usług i proponowanych przepustowości łączy teleinformatycznych znajduje się pod adresem:

Dodatkowo wniosek obejmuje funkcjonowanie 13 miejskich hotspotów, które działają w mieście od kilku lat, a uruchomione zostały na podstawie wcześniejszych wytycznych i interpretacji przepisów Ustawy (Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz uruchomienie 7 nowych. Lista wszystkich hotspotów dostępna jest pod adresem:

Wszystkie dwadzieścia hotspotów działać będzie w przestrzeni publicznej miejskich placów, deptaków i skwerów oraz w obrębie parku miejskiego i wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Zasady udostępniania Internetu poprzez miejskie hotspoty opisane są w Regulaminie dostępnym pod adresem:

jak i na stronie logowania do usługi hotspot.
Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego, a korzystanie z bezpłatnych hotspotów odbywa się po zarejestrowaniu. Użytkownikowi przydziela się pasmo o maksymalnej przepustowości: 512kb/s, czas sesji połączeniowej ograniczony jest do 45 minut, po upływie których Użytkownik jest automatycznie odłączany od systemu miejskich hotspotów. Po upływie wymaganej 15 minutowej przerwy możliwe jest wznowienie połączenia z usługą. Miesięczny limit danych dla pojedynczego urządzenia ograniczony jest do 750MB.
Zapraszam również do zapoznania się z interaktywną mapą projektu LEGMAN, dostępną pod adresem:

Inne szczegóły dotyczące projektu budowy miejskiej sieci LEGMAN dostępne są pod adresem:

Niniejsze obwieszczenie dostępne jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy pod adresem:

Proszę o pisemne przesłanie Państwa opinii w przedmiotowej sprawie na adres:

lub drogą elektroniczną na adres:

do dnia 10.09.2015 r.

 


W przypadku nieotrzymania od Państwa odpowiedzi w podanym terminie przyjmuje się, że Operator nie wnosi zastrzeżeń do udostępnienia przez Gminę Legnica usługi bezpłatnego Internetu.

 

Sporządził: Tomasz Kaczmarek – RI
tkaczmarek@legnica.eu
tel.. +48 767212146

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 21.08.2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Kondusza Wojciech