Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy

W związku z art. 46 pkt. 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski na piśmie do postępowania w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015 – 2020 PLUS” i prognozy oddziaływania na środowisko w/w opracowania.

Dokument znajduje się w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, I piętro, pokój 122.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące opracowanego dokumentu, które powinny być wnoszone w formie pisemnej do Wydziału Rozwoju Miasta, na adres Urzędu Miasta Legnicy (pl. Słowiański 8, I piętro, pokój 122) lub drogą elektroniczną na adres: rm@legnica.eu od dnia 26.09.2014 r. do 17.10.2014 r.

Metadane

Data publikacji : 26.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornela Jeżowicz-Jeżewska
Osoba udostępniająca informację:
Matijczak- Budnicka Agata Wydział Rozwoju Miasta RPRP
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL