Biuletyn Informacji Publicznej OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY - Obwieszczenia - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 26.04.2018, 15:17

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ

INWESTYCJI DROGOWEJ

 

  Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

 

zawiadamiam,

 

że Prezydent Miasta Legnicy, decyzją Nr 201/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. udzielił zezwolenia Prezydentowi Miasta Legnicy, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem dróg, tj. Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ulicy Pątnowskiej w Legnicy”, przewidzianą do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów:

1) w pasie drogowym - w liniach rozgraniczających (stałe zajęcie):

obręb Pątnów, nr działek: 152, 90, 75/1, 75/2, 75/3, 57, 58, 73/1, 74/2,

2) w zakresie opracowania do czasowego zajęcia:

             obręb Pątnów, nr działki: 93/7,

             Pątnów Legnicki, nr działki: 280/1.

 

Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Z treścią decyzji Prezydenta Miasta Legnicy Nr 201/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa, pokój nr 325, w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy oraz w prasie lokalnej.

Upływ 14 dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej, powoduje że czynność doręczenia Decyzji Prezydenta Miasta Legnicy uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

 

 

 

 

                         PREZYDENT MIASTA LEGNICY

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Wirkijowska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL