Ostatnia aktualizacja strony: 06.12.2019, 14:25

Aktywny samorząd

Czwartek, 16 maja 2019

„AKTYWNY SAMORZĄD”

PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

"AKTYWNY SAMORZĄD”

 PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

Miasto Legnica również w roku 2019 realizuje pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie pn. „Aktywny samorząd”, który jest  ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte
w strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządowi aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz integracji  społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy  w  życiu społecznym, zawodowym  i  w  dostępie  do edukacji. Natomiast cele szczegółowe programu obejmują:

1)     przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2)     przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3)     umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4)     poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5)     wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

 

Moduły, obszary i zadania programu, których realizacja odbywać się będzie w Mieście Legnicy w roku 2019

 

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 
              w tym:

a)   Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego   samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

 

b)    Obszar B –  likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia )  lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

c)   Obszar C –  likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

 

d)   Obszar D –  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

 

Adresaci programu

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar A

Zadanie nr 1 - osoba  niepełnosprawna,  która  posiada  znaczny  lub  umiarkowany  stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu.

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2d 

Załącznik nr 3

Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2d

Załącznik nr 3 

Zadanie nr 3 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2f

Załącznik nr 3

Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu.

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2f

Załącznik nr 3

Obszar B

Zadania nr 1 i Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień  niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej, a w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 3 

Zadanie nr 3 - osoba niepełnosprawna posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcję narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona.

Wniosek

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 3

Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna, która posiada  znaczny lub  umiarkowany  stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudniona z dysfunkcją narządu słuchu  oraz trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy. 

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2f

Załącznik nr 3

Zadanie nr 5 – osoba niepełnosprawna, która  posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności; beneficjent pomocy w  obszarze B Zadaniu 1, 3 lub 4. 

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Obszar C

Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności. 

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona, wobec której ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Wniosek zadanie nr 3

Wniosek zadanie nr 4

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2c

Załącznik nr 3

Zadanie nr 5 – osoba niepełnosprawna, która  posiada  znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcję narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2e

Załącznik nr 3

Obszar D  

Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest w wieku aktywności zawodowej, pełni rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka. 

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

 

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobierająca nauką w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub posiadająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Wnioski dotyczące wsparcia finansowego w ramach Modułu I  programu przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie do 30 sierpnia 2019r.

Wnioski dotyczące Modułu II dofinansowania kosztów nauki w drugim półroczu przyjmowane będą w terminie od 1  września do 10 października  2019r.  w ramach drugiego cyklu  naboru  wniosków.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8,  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 13, 15 lub 12,
bądź telefonicznie pod numerem 76 7212254, 76 7212255

Metadane

Data publikacji : 16.05.2019
Data modyfikacji : 16.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Żądło
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Żądło Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Żądło
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL