Biuletyn Informacji Publicznej „AKTYWNY SAMORZĄD” - Aktywny samorząd - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 18.03.2019, 13:25

Aktywny samorząd

Środa, 21 marca 2018

„AKTYWNY SAMORZĄD”

PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„AKTYWNY SAMORZĄD”
PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
Miasto Legnica również w roku 2018 realizuje pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie pn. „Aktywny samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządowi aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Natomiast cele szczegółowe programu obejmują: 

 1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.
 2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barierw poruszaniu się oraz barier transportowych.
 3. Umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie.
 4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.
 5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

I. Moduły, obszary wsparcia i zadania programu, których realizacja odbywać się będzie w roku 2018 w Mieście Legnicy

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:  

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,  
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
II. Adresaci programu

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 

Obszar A 

Obszar B 

Obszar C 

Obszar D

osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobierająca nauką w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Wnioski dotyczące wsparcia finansowego w ramach Modułu I programu przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie do 30 sierpnia 2018r. Natomiast termin składania wniosków w ramach Modułu II upływa z dniem 30 marca 2018 r. jako daty kończącej pierwszy cykl naboru wniosków dotyczących dofinasowania kosztów nauki na poziomie wyższym za pierwsze półrocze. Wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki w drugim półroczu przyjmowane będą w terminie od 1 września do 10 października 2018 r. w ramach drugiego cyklu naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8,
Referat ds. Osób Niepełnosprawnych pok. 12 lub 13,
bądź telefonicznie pod numerem 76 7212254, 76 7212255

Metadane

Data publikacji : 21.03.2018
Data modyfikacji : 22.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Dziopa
Osoba udostępniająca informację:
Godek Krystyna
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL