Ostatnia aktualizacja strony: 07.12.2021, 15:49

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2012 r. 03.04.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego w roku 2012" 03.04.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy 03.04.2012
uchwała w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 03.04.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica 07.03.2012
uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej Legnicy 07.03.2012
uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 07.03.2012
uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy - dla terenów MU9.1 i U6.1 07.03.2012
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu PKS TRANS-POL położonego przy Al. Rzeczypospolitej w Legnicy 07.03.2012
uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu pod Legnicki Park Techologiczny 07.03.2012
uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy - tereny usług i mieszkalnictwa w kwartale zabudowy II Armii Wojska Polskiego, Wrocławska, Rzemieślnicza 07.03.2012
uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej - kompleks JAR-tereny TBS w Legnicy 07.03.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 07.03.2012
uchwała w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych oraz przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych w Legnicy 07.03.2012
uchwała w sprawie zasad obciążąnia nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu. 07.03.2012
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotnska i terenów przyległych 03.02.2012
uchwała w sprawie wyznaczenia kierunku działania Prezydenta Miasta Legnicy 03.02.2012
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy 03.02.2012
uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów rejonu ul. Reja w Legnicy 03.02.2012
uchwała zmieniająca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy 03.02.2012
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL