Ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2021, 15:03

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 01.06.2012
uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za rok 2011 01.06.2012
uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2011 01.06.2012
uchwała w sprawie likwidacji Specjalnego Gimnazjum Nr 13 w Legnicy 01.06.2012
uchwała w sprawie likwidacji Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Legnicy 01.06.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica 08.05.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 08.05.2012
uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - obszar Legnica 08.05.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2012" Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 08.05.2012
uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy oraz nadania statutu 08.05.2012
uchwała w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 08.05.2012
uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier 08.05.2012
uchwała w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Legnicy" 08.05.2012
uchwała w sprawie określenia rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2012 przez Miasto Legnica 03.04.2012
uchwała w sprawie przyznania odznaki "Zasłużony dla Legnicy" w roku 2012 03.04.2012
uchwała w sprawie przyznania "Nagrody Miasta Legnicy " w roku 2012 03.04.2012
uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 03.04.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 03.04.2012
uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Lubin 03.04.2012
uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy 03.04.2012
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL