Ostatnia aktualizacja strony: 01.12.2021, 10:18

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
uchjwała w sprawie podwyższenia wysokości świadczenia pieniężnego na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnionej 28.09.2012
uchwała w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 28.09.2012
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej 28.09.2012
uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 28.09.2012
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego 28.09.2012
uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości c(...) 28.09.2012
uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 09.08.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy 09.08.2012
uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 09.08.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 09.08.2012
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek w Legnicy - dla terenu oznaczonego symbolem 5 MW.U 09.08.2012
uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunkami 09.08.2012
uchwała w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015" Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy 09.08.2012
uchwła w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego 09.08.2012
uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 28.06.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 28.06.2012
uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 28.06.2012
uchwała w sprawie utraty mocy uchwały Nr VI/57/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Legnica 28.06.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania 28.06.2012
uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy 28.06.2012
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL