Ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2021, 15:03

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Legnicy 03.02.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica 03.02.2012
uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 02.01.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 02.01.2012
uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/115/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu pod Legnicki Park Technologiczny 02.01.2012
uchwała zmiejniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy 02.01.2012
uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dzielnicy Fabryczna w Legnicy 02.01.2012
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - dawnej wsi Piekary Stare 02.01.2012
uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica 02.01.2012
uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Gimnazjum Nr 13 w Legnicy 02.01.2012
uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Legnicy 02.01.2012
uchwała w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 02.01.2012
uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Legnicy 02.01.2012
uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 02.12.2011
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Legnica umowy z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczacej świadczenia usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, niezbędnej dla realizacji projektu (...) 02.12.2011
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Legnicy 02.12.2011
uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011 02.12.2011
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania 02.12.2011
uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji " Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Legnicy" 02.12.2011
uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 02.12.2011
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL