Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2021, 14:49

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny Radnych Rady Miejskiej Legnicy
przyjęty na XXXIII sesji Rady Miejskiej Legnicy
w dniu 25 kwietnia 2005r.

Preambuła
Radni Rady Miejskiej Legnicy, na mocy ślubowania złożonego zgodnie z art.23a ustawy o samorządzie gminnym, kierują się w swojej służbie publicznej obowiązującym porządkiem prawnym, uczciwością i rzetelnością oraz solidarną troską o dobro miasta i jego mieszkańców.

Art. 1
1. Radni powinni pamiętać o służebnym charakterze swojej pracy i wykonywać ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.
2. Radni powinni kierować się następującymi zasadami:
1) bezstronności,
2) rzetelności,
3) odpowiedzialności,
4) przejrzystości ( jawności).
Zasada bezstronności
Art. 2
1. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej.
2. Radni nie wykorzystują swojego mandatu w celu uzyskania korzyści dla siebie i osób bliskich.
Zasada rzetelności
Art. 3

1. Radni powinni być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębiania zaufania mieszkańców do Rady.
2. Radni powinni zawsze kierować się względami merytorycznymi.
Zasada odpowiedzialności
Art. 4

Radni, w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, odpowiadają za swoje decyzje i działania przed mieszkańcami miasta.

Zasada przejrzystości (jawności)
Art. 5

1. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych, w związku z pełnieniem funkcji.
2. Radni spotykają się z mieszkańcami informując o projektach oraz już pojętych przez Radę decyzjach.
3. Radni przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.
Postanowienia końcowe
Art. 6

Radni zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

Metadane

Data publikacji : 25.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Sosnowska
Osoba udostępniająca informację:
admin2851
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL