Biuletyn Informacji Publicznej Konsultacje programu współpracy - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 18.08.2017, 12:07

Konsultacje programu współpracy

Czwartek, 10 sierpnia 2017

Konsultacje programu współpracy

Legnica, dn. 10 sierpnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”

 

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 10 sierpnia 2017 r. do dnia 20 września 2017 r. na terenie Gminy Legnica konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t. ze zm.), których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy (pl. Słowiański 7, I p.) oraz przyjmowane uwag w formie pisemnej w sekretariacie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (pl. Słowiański 7, I p.) lub drogą elektroniczną na adres oks@legnica.eu.

2) konferencji legnickich organizacji pozarządowych, poświęconej „Programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” - wrzesień/październik 2017.

3) posiedzenia konsultacyjnego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t. ze zm.), uchwała nr LVIII/477/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 10.08.2017
Data modyfikacji 10.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko
©-2017 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL