Biuletyn Informacji Publicznej Sprawozdanie z dzialalności Miejskiej Rady Seniorow za okres 1.06 -31.12.2014r - Ogłoszenia - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 21.11.2018, 08:25

Ogłoszenia

Piątek, 10 kwietnia 2015

Sprawozdanie z dzialalności Miejskiej Rady Seniorow za okres 1.06 -31.12.2014r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W OKRESIE OD 30 CZERWCA DO 31 GRUDNIA 2014r.

Miejska Rada Seniorów ukonstytuowała się 30 czerwca 2014r.

Na początku opracowano plan pracy w obszarach wynikających ze Statutu MRS.
W tym celu utworzono cztery zespoły zadaniowe:

* do spraw integracji ze środowiskiem,

* do działań w sferze poznawczo – intelektualnej,

* do działań w sferze fizycznej – wymiarze zdrowotnym, rekreacyjnym i sportowym,

* do działań w sferze artystyczno – kulturalnej.

Podejmowane były różnorodne formy aktywizowania osób starszych, zapobiegające ich marginalizacji, budujące właściwe relacje międzypokoleniowe, promujące zdrowy tryb życia, aktywny udział Seniorów w ofercie edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej miasta.

Ustaliliśmy harmonogram i stałe miejsce zebrań - sala nr 3 - w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Lotniczej 26.

Członkowie Rady spotykają się raz w miesiącu na plenarnych posiedzeniach. W miarę potrzeb – na bieżąco – odbywają się robocze spotkania zespołów, na które pomieszczeń użycza również Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów.

Na dwóch wspólnych posiedzeniach MRS i LRS, które miały miejsce w UM ( we wrześniu i styczniu) obecny był Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski, Zastępca Prezydenta Jadwiga Zienkiewicz i Zastępca Prezydenta Dorota Purgal, podczas których przedstawione zostały kolejno: „Strategia rozwoju miasta na lata 2014 - 2020 +” i „Zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 roku”.

• W ramach działalności zespołu d/s integracji ze środowiskiem i integracji międzypokoleniowej włączyliśmy się w realizację programu edukacyjnego dla ponad 100 Seniorów pn.”Codziennie zyskuj zdrowie i pieniądze” w ramach projektu „Koordynatorzy Wolontariatu” Stowarzyszenia Futurama. Nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – specjaliści od rehabilitacji, masażu, fryzjerstwa i kosmetologii – realizując inicjatywę wolontariacką, przeprowadzili wykłady i zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla Pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu Klubu Seniora przy ul. Moniuszki 9 i Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1.

• W ramach integracji międzypokoleniowej i wychowania patriotycznego zorganizowaliśmy, wspólne z młodzieżą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, warsztaty przygotowania kotylionów z okazji Święta Narodowego. Wykonaliśmy wspólnie ponad 100 kotylionów, które przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów i uczniowie Technikum Nr 1 rozdali legniczanom podczas Pikniku Patriotycznego.

• Kolejnym działaniem integrującym środowisko senioralne i młodzieżowe była impreza – zorganizowana przy współudziale Zespołu Szkół Muzycznych, Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – pn. „ U Andrzeja na imieninach” . Wysłuchaliśmy koncertu wokalnego i instrumentalnego uczniów Zespołu Szkół Muzycznych. Obejrzeliśmy występ Słuchaczy LUTW - kabaretu „Idylla” . Uczniowie Technikum Nr 1 – zaprezentowali kunszt sztuki restauratorskiej. Na koniec odwiedziliśmy „ gabinet” przepowiedni andrzejkowych wróżki Steni. W imprezie udział wzięło 80 osób.

• Promując aktywność i działalność artystyczną Seniorów, a także integrację wewnątrzpokoleniową zorganizowaliśmy imprezę dla ponad 120 osób pn. „Senioralny Art Festiwal”, podczas której zaprezentowało swój talent i dorobek artystyczny 20 Seniorów - twórców sztuki malarskiej i rękodzielniczej. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem także wśród młodzieży – wystawę obejrzeli uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

• W ramach popularyzowania wolontariatu międzypokoleniowego nawiązaliśmy współpracę z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu ustalenia zasad i sposobu wspólnych działań.

• Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi na terenie Dolnego Śląska. Bierzemy udział w projekcie organizowanym przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych – „Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku”.

• Ustaliliśmy harmonogram i miejsce dyżurów członków MRS – w sprawach dotyczących środowiska senioralnego – w każdą środę od godziny 14.00 – 15.00 – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – sala nr 4, ul. Lotnicza 26.

• Zespół d/s działań w sferze poznawczo – intelektualnej realizował zadania w zakresie nabywania nowej wiedzy i umiejętności, doświadczania nowych wartości i wzorów we współczesnej kulturze poprzez udział w pracach Platformy Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów.

• Wspieraliśmy inicjatywy organizacji pozarządowych oraz środowiska skupiające osoby starsze, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, podejmujące i realizujące zadania aktywizujące Seniorów i zachęcające do podejmowania działań użytecznych społecznie.

• Włączyliśmy się w inicjatywę wolontariacką pn.”Codziennie zyskuj zdrowie i pieniądze” dla ponad 100 seniorów, poprzez udział w programie „Koordynatorzy Wolontariatu” Stowarzyszenia Futurama i wsparcie merytoryczne i praktyczne członków MRS w pracy na rzecz Seniorów.

• Realizowaliśmy projekt : Aktywizacja międzypokoleniowa na rzecz emerytów przebywających na emeryturze pn. „Domy Otwartych Serc” propagujące ideę wolontariatu, w tym wolontariatu osób starszych.

• Braliśmy aktywny udział w konferencjach i debatach publicznych na temat wolontariatu, w tym wolontariatu osób starszych organizowanych przez Stowarzyszenie Futurama.

• Wspieraliśmy społecznie aktywnych Seniorów z Domu Dziennego Pobytu Klubu Seniora przy ul. Moniuszki poprzez umożliwianie im wielokrotnego wystawienia Jasełek w różnych

środowiskach senioralnych, jako działania mocno aktywizującego ich samych i środowiska senioralne.

• Członkowie zespołu uczestniczą w projektach LSIO wspierających i aktywizujących Seniorów , dotyczących tworzenia miejsc przyjaznych Seniorom. Grupa Seniorów ( w tym członkowie zespołu) zaangażowała się w prace obywatelskiego projektu uchwały w sprawie ujednolicenia ulg biletów MPK w Legnicy.

• W ramach realizacji zadań zespołu d/s działań w sferze fizycznej kontynuowane były „Rozmowy o zdrowiu”, program „Fit Senior” i „Dobre praktyki w zakresie usług medycznych”.

• Przy współpracy z PTTK i zaangażowaniu przedstawiciela Rady - w ramach integracji międzypokoleniowej zorganizowane zostały rajdy : „Powitanie wiosny”, „Rajd Chełmy” i „Solanum Tuberosum – kartoflisko”.

• Raz w miesiącu organizowane były jednodniowe wycieczki autokarowe. Uczestnicy poznawali ciekawe miejsca Dolnego Śląska, Sudetów, Czech i Niemiec.

• Dużą popularnością wśród Seniorów cieszył się zorganizowany w listopadzie „Spacer Andrzejkowy”.

• 5 Seniorów zdało egzamin i zdobyło uprawnienia PTTK pozwalające na społeczne zaangażowanie w rozpowszechnianiu turystyki górskiej.

• W ramach wymiany doświadczeń aktywnie uczestniczyliśmy w konferencji nt. „Trzeci poziom dojrzałości – starzenie się jako zadanie jednostki i roli państwa” zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy zagadnienia:

- „Ludzie starsi w legnickiej przestrzeni publicznej – idea i rzeczywistość”– Helena Olszewska;

- „Oferta lokalna dla osób starszych w Legnicy” – Elżbieta Chucholska;

- „Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Legnicy na tle praktyki ogólnopolskiej”

– Danuta Przechera.

• Celem popularyzowania działań Miejskiej Rady Seniorów, informowania o bieżących wydarzeniach i aktywizowania Seniorów do udziału w nich nawiązaliśmy współpracę z portalem internetowym miasta, tygodnikiem „Konkrety”, Radiem Legnica, Radiem „Złote przeboje”.

 

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

Danuta Przechera

Metadane

Data publikacji : 10.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Godek Krystyna
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kędzierska Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL