Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/informacja-publiczna/17524,Informacja-Publiczna.html
2021-09-16, 13:35
Środa, 11 stycznia 2017

Informacja Publiczna

Zasady dostępu do informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2015 r. Poz. 2058, z 2016r. Poz. 34, 996 ).

Każdy ma prawo do informacji publicznej.

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

Udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Miasta Legnica następuje poprzez:

  1. Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnica,
  2. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu,
  3. Udostępnienie informacji w formie ustnej ( w tym telefonicznie) w przypadku, gdy informacja może być udostępniona niezwłocznie
  4. Na wniosek (wzór wniosku do pobrania).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można :

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 11.01.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kotwa