Biuletyn Informacji Publicznej Organizowanie zgromadzeń - Zgromadzenia - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 19.03.2018, 18:02

Zgromadzenia

Czwartek, 15 marca 2018

Organizowanie zgromadzeń

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
logo
ZKOC Organizowanie zgromadzeń  

Wymagania:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy (Prezydenta Miasta Legnicy) o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą.
  2. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim.
  3. Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie.
  4. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.
  5. Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

  1. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
  2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Dane teleadresowe

e-mail: kancelaria@legnica.eu

fax: 76 72 12 115

Zgromadzenia powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas ich trwania oraz uzyskania zezwolenia na zorganizowanie zgodnie z wymogami Działu II, Rozdziału 5, Oddziału 5 „Wykorzystanie dróg w sposób szczególny” ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Postępowanie uproszczone

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, podając:

  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim.
  2. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.
  3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Dane teleadresowe Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy

e-mail: m.legnica@czkw.wroc.pl

tel.: 76 72 21 392, 76 86 22 021

Termin załatwienia sprawy:

Organ nie wydaje zezwolenia na zorganizowanie zgromadzenia, ale w przypadkach określonych w art. 14 ustawy - Prawo o zgromadzeniach, nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, może wydać decyzję o zakazie zgromadzenia.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu o zakazie zgromadzenia przysługuje odwołanie do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Legnica (Al. Rzeczypospolitej 3, pokój 13), tel.: 76 72-21-391.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. -  Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018 r. poz. 408).

Uwaga!

Ogłoszenia o zgromadzeniach znajdują się na Tablicy ogłoszeń w zakładce "Zgromadzenia".


ZKOC
Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00
 

Metadane

Data publikacji 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL