Biuletyn Informacji Publicznej Usuwanie pojazdów - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 20.10.2017, 14:58

Usuwanie pojazdów

Czwartek, 23 lutego 2017

Usuwanie pojazdów

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
logo
GOS Usuwanie pojazdów  

Podstawa prawna:

 • art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.128 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. Postępowanie egzekucyjne w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599  j. t. z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz.846 oraz z 2015 r. poz.1323)

 • uchwała nr XXVI/247/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych  z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Dol. 2016, poz.5656)

Wymagane dokumenty:

 • zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,

 • dowód uiszczenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, w granicach administracyjnych Miasta Legnicy, zgodnie z uchwałą nr  XXVI/247/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2016 r.

Opłaty:

 • wyliczenia kwoty należnej opłaty dokonuje podmiot odpowiedzialny za usunięcie i przechowywanie pojazdu:

AUTO-POMOC DROGOWA

USŁUGI TRANSPORTOWE „SZWARC” S.C.

ul. Hodowców 1, 59-220 Legnica

tel. 76 866 48 46, 600 640 227

 

 • wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, w granicach administracyjnych Miasta Legnicy:

1) rower lub motorower - za usunięcie - 110 zł, za każdą dobę przechowywania - 19 zł,

2) motocykl - za usunięcie - 218 zł, za każdą dobę przechowywania 26 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 476 zł, za każdą dobę przechowywania - 39 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 594 zł, za każdą dobę przechowywania - 51 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 841 zł, za każdą dobę przechowywania - 73 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1.239 zł, za każdą dobę przechowywania - 133 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1.508 zł, za każdą dobę przechowywania - 196 zł.

 • wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, wynosi 50% stawek kwotowych opłat za ich usunięcie określonych powyżej.

 • opłaty i koszty ujęte powyżej podane są w kwotach brutto uwzględniających należny podatek VAT.

Miejsce dokonania opłat:

 • wpłat dokonuje się gotówką w kasach Urzadu Miasta Legnica lub na rachunek:

Bank Pekao S.A. I/O Legnica 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053 (z zaznaczeniem z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata, marką i numerem rejestracyjnym pojazdu oraz danymi właściciela pojazdu lub osoby kierującej pojazdem).

 

Informacje dodatkowe:

Wydawanie pojazdów z parkingu strzeżonego przy ul. Hodowców 1 w Legnicy odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

Skutki prawne nieodebrania pojazdu:

W przypadku nieodebrania pojazdu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Prezydent Miasta Legnicy występuje z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Gminy Legnica. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia ww. kosztów. Należności wraz  z odsetkami podlegają egzekucji na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednostka Urzędu prowadząca sprawę:

Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami , pokój nr 304, tel. 76 721 23 40

 

GOS Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00
 

Metadane

Data wytworzenia 07.01.2015
Data publikacji 23.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Sobiegraj
Osoba udostępniająca informację:
Alina Godyń Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Osoba modyfikująca informację:
©-2017 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL