Biuletyn Informacji Publicznej Zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu budowy/robót budowlanych, wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zmiana kierownika budowy/ inspektora nadzoru inwestorskiego - Pozostałe Informacyjne Karty Usług - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 19.03.2018, 18:02

Pozostałe Informacyjne Karty Usług

Zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu budowy/robót budowlanych, wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zmiana kierownika budowy/ inspektora nadzoru inwestorskiego

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
tel. 76 852 35 95 fax 76 852 35 95
e-mail: legnicamiasto@winb.wroc.pl
www.legnica.eu
logo
PINB zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu budowy/robót budowlanych, wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zmiana kierownika budowy/ inspektora nadzoru inwestorskiego  

Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie terminu rozpoczęcia budowy/ robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę.
Wymagane dokumenty:

 • zawiadomienie inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • oświadczenie kierownika budowy/robót budowlanych o przyjęciu obowiązków kierowania budową /robotami budowlanymi
 • oświadczenie kierownika budowy/robót budowlanych o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego kierownika budowy/kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uwierzytelniona kopia)
 • zaświadczenie o przynależności kierownika budowy/ robót budowlanych do właściwej izby samorządu zawodowego(uwierzytelniona kopia)
 • informację o danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczonych w ogłoszeniu
 • oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego  nad danymi robotami budowlanymi (w przypadku  ustanowienia nadzoru inwestorskiego w decyzji pozwolenia na budowę lub z woli inwestora)
 • decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego inspektora nadzoru inwestorskiego  do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uwierzytelniona kopia)
 • zaświadczenie o przynależności inspektora nadzoru inwestorskiego do właściwej izby samorządu zawodowego (uwierzytelniona kopia)
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis)
 • kserokopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

Opłaty:

 • opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa

Jednostka odpowiedzialna:

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy ul. Zielona 13 of,  59-220 Legnica

Dodatkowe informacje:

 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy/ robót budowlanych inwestor ma obowiązek złożyć co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego)

Podstawa prawna:

 • art. 41 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
Wzory wniosków:
Informacje o danych zamieszczonych w ogłoszeniu
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu, przejęciu
Oświadczenie inspektora nadzoru o podjęciu, przejęciu

Etap – Realizacja budowy/ robót budowlanych
Wymagane dokumenty:
 • zawiadomienie inwestora o zmianie kierownika budowy / robót budowlanych
 • zawiadomienie inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • oświadczenie kierownika budowy/robót budowlanych o przyjęciu obowiązków kierowania budową /robotami budowlanymi
 • oświadczenie kierownika budowy/robót budowlanych o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego kierownika budowy/kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uwierzytelniona kopia)
 • zaświadczenie o przynależności kierownika budowy/ robót budowlanych do właściwej izby samorządu zawodowego(uwierzytelniona kopia)
 • informację o danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczonych w ogłoszeniu
 • oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego  nad danymi robotami budowlanymi (w przypadku  ustanowienia nadzoru inwestorskiego w decyzji pozwolenia na budowę lub z woli inwestora)
 • decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego inspektora nadzoru inwestorskiego  do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uwierzytelniona kopia)
 • zaświadczenie o przynależności inspektora nadzoru inwestorskiego do właściwej izby samorządu zawodowego (uwierzytelniona kopia)
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis)

Jednostka odpowiedzialna:

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy

Podstawa prawna:

 • art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj.Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
Wzory wniosków:
Informacje o danych zamieszczonych w ogłoszeniu
Oświadczenie inspektora nadzoru o podjęciu, przejęciu
Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu, przejęciu
Oświdczenie o zmianie kierownika, inspektora
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 
Etap – Zakończenie inwestycji
Zawiadomienie o zakończeniu budowy / robót budowlanych nie objętych obowiązkiem udzielenia pozwolenia na użytkowanie:
Wymagane dokumenty:
 • zawiadomienie inwestora o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wraz z danymi dot. realizowanego obiektu
 • oryginał dziennika budowy z kserokopią decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji zmieniających
 • oświadczenie kierownika budowy/kierownika robót  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania- drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie kierownika budowy o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych
 • zaświadczenie o przynależności kierownika budowy/kierownika robót do właściwej izby samorządu zawodowego (uwierzytelniona kopia)
 • w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od warunków pozwolenia na budowę, dokonanych w trakcie realizacji budowy, kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  (oryginał)
 • protokoły badań i sprawdzeń instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
 • inne jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami lub warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę
 • świadectwo charakterystyki energetycznej
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis)

 
Opłaty:

 • opłata skarbowa 17zł za zaświadczenie wydawane na wniosek inwestora
 • opłata skarbowa 17 zł za udzielone pełnomocnictwo

 
Jednostka odpowiedzialna:

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy

Dodatkowe informacje:

 • Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, jeżeli organ nadzoru budowlanego w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji

Podstawa prawna:

 • art 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz 1623  z późn zm.)
Wzory wniosków:
Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu
Oświadczenie inspektora nadzoru o zakończeniu

 
Udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Wymagane dokumenty:
 • wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budowy wraz z danymi dot. realizowanego  obiektu
 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na użytkowanie
 • oryginał dziennika budowy z kserokopią decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji zmieniających
 • oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej
 • oświadczenie kierownika budowy/kierownika robót  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania- drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie kierownika budowy o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych
 • zaświadczenie o przynależności kierownika budowy/kierownika robót do właściwej izby samorządu zawodowego (uwierzytelniona kopia)
 • w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od warunków pozwolenia na budowę, dokonanych w trakcie realizacji budowy, kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  (oryginał)
 • protokoły badań i sprawdzeń instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej
 • inne jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami lub warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę
 • świadectwo charakterystyki energetycznej
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis)

 
Opłaty:

 • opłata skarbowa zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Jednostka odpowiedzialna:

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy

Terminy załatwienia sprawy:

 • 21 dni od dnia doręczenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Tryb odwoławczy:

 • od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w  terminie 14 dni od daty odebrania decyzji

Dodatkowe informacje:
przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie jeżeli:

 • obiekt budowlany jest zaliczony do kategorii V, IX – XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII – XXX (zgodnie z załącznikiem do ustawy – Prawo budowlane)
 • organ nadzoru budowlanego stwierdził, że obiekt został zrealizowany z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu na budowę
 • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

Podstawa prawna:

 • art 55, 56, 57, 59 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
Wzory wniosków:
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu
Oświadczenie inspektora nadzoru o zakończeniu
Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu i uwag

Ważne:
 • strona składając określoną dokumentację do organu Nadzoru Budowlanego, stanowiącą załączniki do złożonego wniosku, powinna ją dołączyć w oryginale bądź przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
 • uwierzytelnienie dokumentu może nastąpić przez: organ który wydał/wytworzył dany dokument, notariusza, w sytuacji gdy strona działa przez profesjonalnego pełnomocnika – pełnomocnik strony art. 76a Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006r. Nr225, poz. 1635 (wyciąg)
Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica tj.
Bank PEKAO S.A. I O/Legnica Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty:

 • pełnomocnictwo 17 zł
 • poświadczenie kopii dokumentu wydanego przez tut. organ nadzoru budowlanego 5zł od każdej pełnej strony
 • decyzja pozwolenia na użytkowanie (bez budownictwa mieszkaniowego) 10zł
 • zaświadczenie o  zakończeniu budowy (bez budownictwa mieszkaniowego) 17zł.
 • budownictwo mieszkaniowe zwolnione z opłaty skarbowej

Obliczenie opłaty skarbowej za pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem:

 • 1a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna  - za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej 0,25 zł (max. 134,75zł),
 • 1b) budynku służącemu celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 3,50 zł
 • 1c) innego budynku (np. garaż wolnostojący 12zł
 • 1d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 5 zł
 • 1e) budowli związanych z produkcją rolną (np. silosy)  28zł
 • 1f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem: dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi z zastrzeżeniem lit.g)  535,75 zł
 • 1g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg – do 1 kilometra  26,25 zł
 • 1h) innych budowli 38,75 zł
 • 1i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym (np. przyłącza, ogrodzenia, place utwardzone) 22,75 zł

Uwagi:

 • w przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie
 • w przypadku budynku o funkcji mieszanej, przy obliczeniu opłaty skarbowej, nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku

 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
tel/fax 76/852 35 95
e-mail: legnicamiasto@winb.wroc.pl

Status prawny:

Organ administracji publicznej pierwszej instancji wchodzący w skład rządowej administracji zespolonej
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy
Janina Głowińska – Dubiel

Godziny pracy Inspektoratu

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Przyjmowanie interesantów

od poniedziałku do czwartku  od godz. 8:00 do 10:00 (w pozostałych godzinach po uprzednim uzgodnieniu)

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy w każdą środę od godz. 10:00 do 14:00

Obszar działania:

Terytorialny zakres działania Inspektoratu obejmuje Legnicę – miasto na prawach powiatu

PINB    

Metadane

Data publikacji 31.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PINB
Osoba udostępniająca informację:
Amatijczak
Osoba modyfikująca informację:
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL