Biuletyn Informacji Publicznej Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 19.03.2018, 18:02

Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP

Poniedziałek, 02 maja 2016

Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
AG Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP  

Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP

Opis procedury:

 1. Potwierdzenie profilu zaufanego:
  1. Osoba wnioskująca o potwierdzenie profilu zaufanego zakłada własne konto na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP (epuap.gov.pl),
  2. Z założonego konta użytkownika osoba wnioskująca przesyła elektroniczny wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP,
  3. W terminie 14 dni od dnia przesłania wniosku osoba wnioskująca zgłasza się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i profilu zaufanego ePUAP,

   Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny,
    
  4. Po pozytywnej weryfikacji danych osoby pracownik punktu potwierdzającego potwierdza profil zaufany ePUAP,
    

   Uwaga: Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres trzech lat i jego ważność może być przedłużana na taki sam okres.

 2. Przedłużenie ważności profilu zaufanego:
  1. Przed upływem terminu ważności można dokonać samodzielnie poprzez podpisanie go potwierdzonym własnym profilem zaufanym ePUAP lub na zasadach opisanych w pkt 1,
  2. Po upływie terminu ważności należy złożyć nowy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego i powtórzyć procedurę w punkcie potwierdzającym, zgodnie z pkt 1.
 3. Unieważnienie profilu zaufanego:
  1. Osoba posiadająca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego i wypełnia wniosek o unieważnienie profilu zaufanego,
  2. Może również samodzielnie dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego na ePUAP


   Wniosek o potwierdzenie i przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP posiada jedynie  postać elektroniczną. Wnioski elektroniczne muszą być złożone poprzez platformę ePUAP. W przypadku potrzeby unieważniania profilu zaufanego ePUAP osoba fizyczna posiadająca profil zaufany ePUAP może wystąpić z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP lub dokonać na ePUAP samodzielnie unieważnienia profilu zaufanego ePUAP.

 

Wymagane dokumenty:

Osoba wnioskująca o potwierdzenie profilu zaufanego musi założyć własne konto na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP (epuap.gov.pl).

Do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Miejsce dokonywania opłat:

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP zlokalizowany jest w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, na parterze w budynku głównym przy Placu Słowiańskim 8.
 2. W sytuacjach spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inną nie dającą się pokonać przez wnioskodawcę przeszkodą w dotarciu do punktu potwierdzającego, zlokalizowanego w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, dopuszcza się realizację potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP poza siedzibą Urzędu, na terenie miasta Legnica.

  W tym celu wnioskodawca zgłasza do Urzędu potrzebę obsługi poza punktem potwierdzającym za pośrednictwem telefonu, faksu, e-maila, poczty tradycyjnej lub osoby upoważnionej.

  Pracownik punktu potwierdzającego ocenia zasadność obsługi wnioskodawcy poza siedzibą Urzędu i ustala termin wizyty w miejscu pobytu wnioskodawcy.

Termin załatwienia:

 1. w punkcie potwierdzającym -  niezwłocznie,
 2. w miejscu pobytu – w ustalonym terminie.

Jednostka odpowiedzialna:

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, ze zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1633).

Zgoda Ministra Cyfryzacji z dnia 22 kwietnia 2016 r. na pełnienie przez Gminę Legnica funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

Uwaga:

 1. Nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku:
  1. przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty albo paszport),
  2. braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie dokumentu tożsamości,
  3. niezgodności danych osobowych,
  4. przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
 2. Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku:
  1. potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  2. usunięcia konta użytkownika,
  3. zmiany danych osobowych,
  4. z upływem okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony,
  5. w przypadku wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany ePUAP z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.

Informacje dodatkowe:

ePUAP
czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Profil zaufany ePUAP
jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji, służy do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów w postaci elektronicznej, składanych do urzędów administracji publicznej i zastępuje podpis odręczny. W tym zakresie stanowi on bezpłatną alternatywę dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil zaufany pozwala na zidentyfikowanie osoby. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwiać bez wychodzenia z domu.

Osoba wnioskująca o potwierdzenie profilu zaufanego musi założyć własne konto na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP oraz przesłać elektroniczny wniosek.

W punkcie można potwierdzić, przedłużyć ważność oraz unieważnić profil zaufany.

Wymogiem założenia profilu zaufanego jest posiadanie polskiego numeru PESEL, który jest niezbędny do złożenia i potwierdzenia wniosku. Nie mogą istnieć jednocześnie dwa ważne profile zaufane z tym samym numerem PESEL.

Potwierdzenia, przedłużenia i unieważnienia profilu zaufanego można dokonać w dowolnym punkcie, bez względu na miejsce zameldowania. 

Więcej informacji:

Szczegółowe instrukcje na epuap.gov.pl opcja POMOC 

AG Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00
 

Metadane

Data publikacji 02.05.2016
Data modyfikacji 05.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Chalik
Osoba udostępniająca informację:
Anna Komorek Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL