Biuletyn Informacji Publicznej Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy - Oświata, Kultura i Sport - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2018, 15:16

Oświata, Kultura i Sport

Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
logo

OKS
Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych
lub rozrywkowych odbywających się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Zawiadomienie adresowane do Prezydenta Miasta Legnicy powinno zawierać następujące dane:
 
  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,
  • rodzaj i charakter imprezy,
  • miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,
  • określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników,
2. Organ przyjmujący zawiadomienie może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwych organów, iż pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywa się impreza, a także urządzenia techniczne używane przy jej organizacji spełniają wymogi przewidziane prawem.

Opłaty:
 
Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
 
Przyjęcie zawiadomienia bez zastrzeżeń nie wymaga odpowiedzi
 
W przypadku wydania decyzji o zakazie odbycia imprezy doręcza się ją organizatorowi imprezy w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

Jednostka odpowiedzialna:
 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pok. 12 (budynek przy Pl. Słowiańskim 7), tel. 76 72 12 222, e-mail: oks(at)legnica.eu

Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie od decyzji zakazującej odbycia imprezy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
 
Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2012.406 z późniejszymi zmianami).
OKS Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
we wtorki od 8.00 do 16.00
 

Pliki do pobrania

  • Wniosek
    12.11.2015 10:24
    99.22 KB

Metadane

Data publikacji : 07.05.2013
Data modyfikacji : 21.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
admin
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Popilowska Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba modyfikująca informację:
Agata Tokarz-Puzio
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL