Biuletyn Informacji Publicznej Zezwolenie na przeprowadzenie imprez masowych - Organizowanie imprez masowych - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2018, 17:18

Organizowanie imprez masowych

Zezwolenie na przeprowadzenie imprez masowych

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
logo
ZKOC Zezwolenie na przeprowadzenie imprez masowych  

Wymagane dokumenty:

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia (14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach) występuje do organu (Prezydenta Miasta Legnicy) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Organizator do wniosku dołącza:

1) graficzny plan obiektu (terenu) wraz z jego opisem, zawierający:

 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 • oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące,

2) terminarz imprez - w przypadku imprez cyklicznych,
3) informację o:

 • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej (również miejsc stojących jeżeli udostępniane),
 • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

4) informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa,
5) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej (w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka),
6) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
7) informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe,
8) oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (dla meczów piłki nożnej),
9) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczania przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,
10) kopię zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej (dotyczy imprezy, na którą wstęp jest odpłatny),
11) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy lub niezwłocznie w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy) - zakres niezbędnych elementów instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 135, poz. 1113),
12) opinie (niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia  imprezy lub niezwłocznie w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy):

 • Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy,
 • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy,
 • Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.

--> dokumenty do pobrania <--

 Opłaty:

Opłata skarbowa od zezwolenia - 82 zł (z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia).

Podstawa prawna: część III, ust. 44 pkt 2 „Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” stanowiącego załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Opłatę skarbową wnosi się:

 • w kasie Urzędu Miasta Legnica,
 • lub na konto: Bank PeKaO S.A. I O/Legnica 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Termin załatwienia sprawy:

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Legnicy (Al. Rzeczypospolitej 3, pokój 13), tel.: 76 72 21 391.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160).


ZKOC
Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00
 

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 18.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL