Biuletyn Informacji Publicznej KARTA DUŻEJ RODZINY - Karta Dużej Rodziny - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 19.03.2018, 18:02

Karta Dużej Rodziny

Piątek, 01 sierpnia 2014

KARTA DUŻEJ RODZINY

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
ZS    

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD WYDAWANIA KART DUŻEJ RODZINY

DLA MIESZKAŃCÓW LEGNICY W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

 I. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

  Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

  1. W przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia;
  3. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – akt urodzenia oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – akt urodzenia oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. W przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
 2. W celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny, jeżeli będzie to  niezbędne, organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów.

II. Kto jest uprawniony do otrzymania Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie wielodzietnej. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. W wieku do ukończenia 18 roku życia;
 2. W wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 3. Bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do otrzymania Karty uprawnieni są:

 1. Rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. Małżonek rodzica;
 3. Dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

III. Opłaty:

 1. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.
 2. Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 9,21 zł. Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Legnica lub na konto:

            Bank PeKaO S.A. I O/Legnica 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053

IV. Termin załatwienia sprawy:

 1. Urząd rozpatruje  wniosek  i zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny w ciągu 30 dni, załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje najpóźniej   w ciągu dwóch miesięcy.
 2. Wydruk oraz przesłanie  KDR przez podmiot drukujący Karty następuje w  ciągu 30 dni od zamówienia.  W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana maksymalnie w ciągu 60 dni.

V. Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miasta Legnica
Wydział  Zdrowia i Spraw Społecznych, pok. 13,
tel. 76 721 22 54

 

VI. Dodatkowe informacje:

 1. Przed złożeniem wniosku w kancelarii UM Legnica pok. Nr 5 na parterze,  dokumenty należy przedstawić celem ich zweryfikowania w Wydziale  Zdrowia i Spraw Społecznych w pok. nr 13.
 2. Kartę Dużej Rodziny może odebrać wyłącznie wnioskodawca. Zobowiązany jest przy tym do okazania dowodu tożsamości.

 

 

VII. Podstawa prawna:

 

 • USTAWA z dnia 5 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny  ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1863)
 • ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia  2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1954 )

 

Załączniki

  

 

ZS Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00
 

Metadane

Data publikacji 01.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kędzierska
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Żądło Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba modyfikująca informację:
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL