Biuletyn Informacji Publicznej Wniosek o rozpoczęcie inwestycji/remontu w ramach inicjatyw lokalnych - Inicjatywy lokalne - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2018, 17:18

Inicjatywy lokalne

Wniosek o rozpoczęcie inwestycji/remontu w ramach inicjatyw lokalnych

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
logo
IM Wniosek o rozpoczęcie inwestycji/remontu w ramach inicjatyw lokalnych  
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o rozpoczęcie roku inwestycji/remontu w trybie „inicjatyw lokalnych”
   
2. Druk „Oświadczenia woli”
   
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć ewentualnie posiadane dokumenty dotyczące wnioskowanej inicjatywy (szkice, rysunki, dokumentację, pozwolenia na budowę, kopię mapy, nr geodezyjne działek)

Opłaty:
 
Nie pobiera się opłat przy złożeniu wniosku, natomiast w przypadku przyjęcia wnioskowanej inicjatywy do realizacji wysokość wpłat inicjatorów zostanie określona w umowie o współfinansowaniu inwestycji/remontu w ramach „inicjatyw lokalnych”

Termin załatwiania spraw:
 
Składane w ciągu całego roku wnioski są na bieżąco kierowane do opiniowania, sprawdzenia przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta
Po wizji lokalnej inicjowanych zadań kierowane jest do Prezydenta Miasta zestawienie otrzymanych wniosków wraz z uzasadnieniem ich kolejności na liście
Prezydent Miasta przekłada Radzie Miejskiej propozycję wybranych zadań “inicjatyw lokalnych” do realizacji na dany rok w ramach zabezpieczonych środków na ten cel
W przypadku przyjęcia wnioskowanej inicjatywy do realizacji zostają opracowane i przedłożone do podpisu umowy o współfinansowanie z określeniem wysokości i terminów wpłat Inicjatorów
Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania inicjowanego jest 100% wpłata określonych w umowie udziałów Inicjatorów

Jednostka odpowiedzialna:
 
Wydziały merytoryczne Urzędu odpowiednio do inicjatywy.

Dodatkowe informacje:
 
1. Wniosek dotyczy zadań z zakresu:
 • budowy sieci i obiektów na sieciach wodociągowych
  - Wydział Rozwoju Miasta;
 • budowy sieci i obiektów na sieciach kanalizacji sanitarnej
  - Wydział Rozwoju Miasta;
 • budowy sieci i obiektów na sieciach kanalizacji deszczowej-opadowej
  - Wydział Infrastruktury Komunalnej;
 • budowy dróg gminnych i parkingów ogólnodostępnych wraz z oświetleniem i elementami inżynierii ruchu
  - Wydział Infrastruktury Komunalnej;
 • budowy placów gier i zabaw, terenów zielonych
  - Wydział Infrastruktury Komunalnej;
 • budowy obiektów kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
  - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu;
 • przebudowy dróg gminnych gruntowych i parkingów gruntowych z wykonaniem nawierzchni tymczasowych
  - Wydział Infrastruktury Komunalnej;
 • przebudowy oświetlenia ulicznego
  - Wydział Infrastruktury Komunalnej.

2. Wniosek przygotowuje Inicjator - osoby fizyczne, prawne i podmioty bez osobowości prawnej

3. We wniosku należy wskazać osobę/przedstawiciela Inicjatorów do kontaktów z wnioskodawcami

4. W przypadku braku kompletności wymaganych dokumentów, bądź nieprawidłowym wypełnieniu druków, przedstawiciel inicjatorów zostanie wezwany do ich uzupełnienia

5. Wnioski należy składać do 31.08. roku poprzedzającego proponowany rok realizacji

6. Do końca marca danego roku budżetowego przedstawiciel wnioskodawców będzie pisemnie poinformowany o przyjęciu, bądź nie, do realizacji inicjatywy lokalnej, w danym roku kalendarzowym

7. Określone zadania inwestycyjne z “inicjatywy lokalnej” zatwierdzane są do realizacji w ramach rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta uchwałą Rady Miejskiej

Podstawa prawna:
 
IM Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00
 

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 21.06.2013
Data modyfikacji 24.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Wołosewicz
Osoba udostępniająca informację:
Zofia Wołosewicz Wydział Inwestycji Miejskich
Osoba modyfikująca informację:
Zofia Wołosewicz
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL