Biuletyn Informacji Publicznej Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 20.03.2018, 20:42

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
logo
GOS Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
pokój nr 305, tel. 76 721 23 42

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Złożenie wypełnionego formularza w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica, pok. 305, tel. 76 721 23 42;
 • Deklarację wraz z załącznikami można przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty:

 • brak opłat

Wymagane dokumenty:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
 • uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XX/202/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. Dol. 2016 r. poz. 2793)
 • uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XXIV/226/16 z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. Dol. 2016 r. poz.4381)
 • uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XX/200/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Dol. 2016 r. poz. 2791)
 • uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XXVII/264/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych naieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Dol. 2017 r. poz. 147)

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.doc)

Załącznik nr 1 - Informacja o lokalach w budynkach wielolokalowych (Wspólnoty mieszkaniowe)

Załącznik nr 2 - Dane osób tworzących spółkę cywilną

DRUKI DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCE ZA POPRZEDNIE OKRESY

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązujące od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 lipca 2016 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 • uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XXVI/268/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. Dol. 2013 r., poz. 759)
 • uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XL/423/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Dol. 2014 r., poz. 175)

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne
 

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 • uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XXVI/268/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. Dol. 2013 r. poz. 759)
 • uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XXVI/274/12  z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela (Dz. Urz. Woj. Dol. 2013 r. poz. 952)
 

GOS

Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00
 

Metadane

Data publikacji 04.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Przysłopska
Osoba udostępniająca informację:
Alina Godyń Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Osoba modyfikująca informację:
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL