Biuletyn Informacji Publicznej Wyrabianie dowodów osobistych - Dowód osobisty - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 19.03.2018, 18:02

Dowód osobisty

Wyrabianie dowodów osobistych

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
SO Wyrabianie dowodów osobistych  
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej, lub w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. WNIOSEK JEST WNOSZONY DO ORGANU DOWODLNEJ GMINY. (Profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie Miasta, ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym lub w Konsulacie).
 2. jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - FOTOGRAFIA POWINNA BYĆ WYKONANA NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zwierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, spełniającą wymogi fotografii składanej w postaci papierowej. W przypadku osoby z wrodzoną lub nabytą wadą narządu wzroku, można załączyć fotografię w okularach z ciemnymi szkłami. Jednakże należy dołaczyć orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej należy załączyć odwzorowanie cyfrowe orzeczenia opatrzonego przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wniosek wraz z ałącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Powyższe zasady dotyczą również osób noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania.
 3. do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy.
 4. w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w rejestrach PESEL i RDO, w celu wyjaśnienia niezgodności, organ gminy może żądać od wnioskodawcy odpisu aktu stanu cywilnego, lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa
Opłaty:

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Termin załatwiania spraw:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Wnioski o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
- Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2, tel. (76) 721 22 77, (76) 721 22 76, (76) 721 21 56

Wnioski o wymianę dowodów osobistych i wyrabiane w wyniku utraty
- Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2 , tel. (76) 721 22 70, (76) 721 22 73, (76) 721  22 72

Odbiór dowodów osobistych
- Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2, tel. (76) 72 12 272

Tryb odwoławczy:
 1. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legnicy.

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba przed ukończeniem 18 lat, lecz nie wcześniej niz 30 dni przed datą 18 urodzin.
 2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek składa jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator, w obecności osoby dla której dowód  osobisty jest wyrabiany, za wyjątkiem dzieci do 5 roku życia.
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się OSOBIŚCIE.
 4. W przypadku niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedająca się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewni przyjecie wniosku w miejscu pobytu tej osoby
 5. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 6. Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, (który składał wniosek) albo opiekun prawny,a posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic, (który składał wniosek) albo kurator. UWAGA - w przypadku wniosku złożonego dla osoby małoletniej (powyżej 5 roku życia) za pośrednictwem platformy ePUAP, przy odbiorze dowodu osobistego osoba małoletnia musi być obecna.
 7. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się niezwłocznie, osobiście organowi dowolnej gminy. Natomiast osoby przebywające poza terytorium RP-w dowolnej placówce konsularnej RP w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. Utratę dowodu osobistego można zgłosić również elektronicznie, lecz tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1464).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia,unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r.,  poz. 212 z późn. zm.)
 
SO Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00
 

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 21.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
admin2851
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Leszczyńska
Osoba modyfikująca informację:
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL